“Latvijas Lūgšanu Nams” ir Latvijas starpkonfesionāla kristīga organizācija, kuras vīzija ir pastāvīga jeb 24/7 lūgšana un pielūgsme. 

Ef 6:18/ “Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem”. 

     Lūgšana ir Kristus draudzes spēks! Mt 7:7-8 / Jēzus ir teicis: “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” 

     Lūgšanu nams ir atvērts katru dienu, 24 stundas diennaktī, lai ikviens Dieva bērns varētu jebkurā diennakts laikā nākt Dieva priekšā un būt Viņa klātbūtnē, lūgt, slavēt, pielūgt vai lasīt Dieva Vārdu, vai, vienkārši, būt Viņa atmosfērā! 

     Šī vīzija ir arī par Kristus miesas vienotību Latvijā, par to, lai attīstītos savstarpēja cieņa un mīlestība: Jņ 13:35/ “No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā”. Lūgšanu nams ir arī viens no instrumentiem, lai, lūdzot, mēs visi kopā varētu pildīt Jēzus Kristus lielo pavēli: Mt 28:19 /”Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. 

     Ticam, ka ar vienotu lūgšanu un pielūgsmi Debesis atvērsies virs Latvijas plašāk un Dievs vēl spēcīgāk izlies Savas svētības pār mūsu zemi – daudzi, kas vēl nepazīst Jēzu Kristu, varēs Viņu iepazīt; daudzi saņems dziedināšanu un atbrīvošanu; mūsu zeme piepildīsies ar Dieva godību un tumsa ies mazumā, bet gaisma izplatīsies pa visu mūsu zemi – Latviju! 

“Latvijas lūgšanu nama” dibinātājs (founder) , Kaspars Žavners